Kontakty rodzica i dziecka

Kontakty rodzica i dziecka to nie tylko prawo, ale i obowiązek zarazem.

To co dla innych dostępne na co dzień, dla rodzica który nie przebywa stale z dzieckiem bywa często niedostępne lub bardzo ograniczane. Niestety na kontakty rodzica z dzieckiem, nakładają się wzajemne uprzedzenia i urazy dorosłych. Najczęściej to ojciec dziecka jest tą stroną, która musi stoczyć walkę z matką o prawo do kontaktów z dzieckiem. Jest w o tyle trudnej sytuacji, iż często jest to walka nierówna, albowiem mężczyzna musi zmierzyć się z obecnym wciąż stereotypem, iż nie potrafi właściwie zająć się dzieckiem oraz „prymatu więzi matki” nad więzią ojcowską – przybliżając tematy z zakresy prawa cywilnego, specjalnie dla naszych czytelników wypowiada się Pani adwokat – Justyna Dominiak.

Najlepiej jak relacje między rodzicami są przyjazne. Wówczas wspólnie, uwzględniając rozsądne życzenia dziecka, rodzice wypracowują między sobą ich kształt. Gorzej jeżeli kontakty i ich realizacja są polem do wzajemnych sporów i nieporozumień. Taka sytuacja nikomu nie służy, w konsekwencji czego rodzi się rozczarowanie, wzajemna niechęć do spotkań, a od tego już tylko „mały krok” do zaniku wzajemnych więzi między rodzicem i dzieckiem, a co najgorsze do rozchwiania emocjonalnego dziecka. Dlatego warto starać się o to, aby nawet jeżeli nasze małżeństwo, czy związek konkubencki, nie przetrwało, utrzymać jak najbliższy kontakt z dzieckiem i walczyć o jak najszerszy kształt kontaktów.

W braku porozumienia między rodzicami o kontaktach rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Od 13 czerwca 2009 roku sąd obowiązkowo w wyroku rozwodowym musi uregulować kontakty danego rodzica z dzieckiem. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Na zgodny wniosek małżonków sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili takie porozumienie i zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

W celu uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem można również złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich wniosek o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł.

Zawsze można też wnosić o zabezpieczenie kontaktów do czasu zakończenia sprawy, wówczas sąd orzeka postanowieniem w trybie zabezpieczenia, określając tymczasowy kształt kontaktów rodzica z dzieckiem.

Zazwyczaj Sąd określa dni tygodnia, w których uprawniony ma prawo do kontaktu z dzieckiem, np. może być to każdy piątek. Sąd może określać też dni miesiąca, np. pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Równocześnie Sąd wyznacza godziny kontaktu. W sytuacjach konfliktowych przeważnie niezbędne jest uregulowanie także świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ferii zimowych oraz letnich wakacji. Sąd, regulując sposób kontaktów, może określić także, kto może w tych kontaktach uczestniczyć, a kto nie może. Sąd może również określić miejsce kontaktu, przykładowo może nim być miejsce zamieszkania dziecka.

W postępowaniu związanym z realizowaniem kontaktów może uczestniczyć kurator. Może być on ustanowiony do nadzoru nad sposobem wykonywania kontaktów.

W sprawie związanej z utrzymywaniem kontaktów rodzica z dzieckiem można również złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, a w szczególności wzajemnych relacji między dzieckiem i rodzicami oraz wpływem rodziców na zachowanie, rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ze wskazaniem, czy dotychczasowe wykonywanie władzy rodzicielskiej wpływało negatywnie na rozwój dziecka lub czy stanowiło zagrożenie dla dziecka, a także ustalenia, które z rodziców daje rękojmię należytego wykonywania władzy prawidłowego sprawowania władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dziećmi rodzica , z którym ewentualnie dzieci nie będą zamieszkiwać.

Katalog postaci kontaktów.

Artykuł 113 § 2 k.r.o. zawiera katalog kontaktów, wskazując w szczególności na cztery ich postaci, które można uporządkować w dwóch grupach. Pierwsza, obejmuje kontakty bezpośrednie, czyli przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, a druga grupa kontakty pośrednie, czyli utrzymywanie korespondencji z dzieckiem oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się z nim na odległość. Katalog z art. 113 § 2 k.r.o. zawiera ponadto najważniejsze elementy poszczególnych postaci kontaktów, co powinno ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii.

Ponieważ jest to tylko otwarty katalog, możliwe są kontakty realizowane w innych formach, nieuwzględnionych w tym przepisie. Orzeczenie sądu powinno zawierać wskazanie optymalnej konfiguracji postaci i elementów kontaktów. Standardowo orzekane jest zabieranie dziecka na wspólny pobyt, zwykle w co drugi weekend (ale nie w weekend „parzysty”, ponieważ jest ich mniej niż nieparzystych). Materię kontaktów należy zsynchronizować z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza z orzeczeniem dotyczącym okresu wspólnego wypoczynku wakacyjnego oraz wspólnych świąt.

Określenie obligatoryjnych form zastępczych.

Z uwagi na nader powszechną, a szkodliwą dla dziecka praktykę uchylania się od jego „wydawania” z powołaniem się na trudno sprawdzalne okoliczności, takie jak jego chwilowa niedyspozycja zdrowotna, należy od razu przy określeniu sposobu realizacji kontaktów, orzekać subsydiarny obowiązek zrealizowania zastępczych form kontaktów. Polegać one mogą w szczególności na przeprowadzeniu w takiej sytuacji, w ciągu kilku następnych dni, długich (nawet kilkudziesięciominutowych) rozmów z zastosowaniem technik audiowizualnych, zwłaszcza takich jak skype. Rzecz w tym, aby umniejszyć traumatyczne skutki rozczarowania dziecka, które oczekiwało bezpośredniego, a niedoszłego kontaktu z drugim rodzicem.

Z drugiej jednak strony, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, można wystąpić z roszczeniem w przedmiocie ograniczenia kontaktów rodzica z dzieckiem. Dzieje się tak wtedy, gdy podejście rodzica do dziecka lub prezentowane przez niego postawy i treści mogą lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wówczas sąd opiekuńczy może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy na przykład zakazać porozumiewania się na odległość.

Script logo
Script logo
Do góry